Powiat Wałbrzyski otrzymał dotację na realizację projektu "Szkoła promująca zdrowie dla ludzi przedsiębiorczych"

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu", w ramach którego Powiatowi Wałbrzyskiemu przyznano dotację na realizację projektu Szkoła promująca zdrowie dla ludzi przedsiębiorczych .
Bezpośrednią grupę beneficjentów stanowić będzie młodzież z Zespołu Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu.
Pośrednim beneficjentem będzie społeczność powiatu wałbrzyskiego, w tym nauczyciele, pracodawcy, rówieśnicy bezpośrednich beneficjentów oraz rodzice uczniów zaangażowanych w realizację zadania.
Projekt rozpocznie się na przełomie sierpnia i września br. a zakończy 16 grudnia 2010 r.
Główne założenie projektu to kształtowanie u młodych osób odpowiednich postaw i zachowań charakterystycznych dla ludzi przedsiębiorczych ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania umiejętności interpersonalnych, sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu połączonemu z dbałością o własne zdrowie.
Cele szczegółowe to: rozwijanie kompetencji społecznych, prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, kształtowanie odpowiedzialności i szacunku dla innych ludzi, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, dbałość o własne zdrowie i zdrowie innych ludzi, stosowanie i propagowanie znaczenia profilaktyki, uprawianie sportu, rozwijanie zainteresowań i planowanie własnej przyszłości, dzielenie się pozyskaną wiedzą.